Tekst jednolity
Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”
opracowany przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Drawy” w dniu 20 czerwca 2011 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Złocieniec, woj. zachodniopomorskie.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427), przepisów wykonawczych do tej ustawy, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.205, str.1) oraz niniejszego statut

§ 4.

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego.
§ 5.
 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności teren gmin, które są jego członkami.
 3. Stowarzyszenie może działać poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku realizacji projektów współpracy z innymi lokalnymi grupami działania oraz innymi instytucjami posiadającymi siedziby poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i logo na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 7.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie gmin będących jego członkami, a w szczególności:
 1. opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju
 2. Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
 3. promocja obszarów wiejskich,
 4. aktywizowanie i mobilizowanie ludności wiejskiej oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw,
 5. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją
 6. ludności na obszarach wiejskich,
 7. działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
 8. wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej,
 9. rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym oraz krajowym,
 10. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 11. wspieranie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji,
 12. propagowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia,
 13. wspieranie inicjatyw chroniących środowisko naturalne,
 14. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 15. podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. opracowanie, wdrożenie i realizację lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jej monitoring i ewaluacja;
 2.  podejmowanie wszelkich działań w tym badawczych, rozwojowych i integracyjnych umożliwiających opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013 na terenie gmin będących członkami Stowarzyszenia,
 3. integrowanie członków Stowarzyszenia w zakresie wspólnej realizacji zadań na rzecz obszarów wiejskich,
 4. współpracę partnerską z innymi Lokalnymi Grupami Działania w realizacji działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mających charakter ponadlokalny;
 5. pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 6. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym działalności inwestycyjnej,
 7. podejmowanie wszelkiej działalności służącej rozwojowi turystyki i agroturystyki oraz rozwoju przedsiębiorczości, 
 8. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, doradczym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
 9. organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji obszarów wiejskich i ich tożsamości kulturowej,
 10. organizowanie i finansowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym:
a) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
c) tworzenie stron internetowych,
d) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze
reklamowym lub promocyjnym,
e) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów, w tym inwestycyjnych związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
f) współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi, prywatnymi i
organizacjami pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.

     11. organizację zawodów, zajęć sportowych, turniejów, szkoleń, obozów         
           sportowych itp., 
     12. przeprowadzanie badań, ekspertyz i analiz mających na celu poznanie 
           potencjału i zasobów środowiska i gospodarki regionu dla celów             
          opracowywania lokalnej strategii rozwoju
     13. organizowanie spotkań grup dyskusyjnych mających na celu   
          informowanie mieszkańców o możliwych drogach rozwoju gospodarczego                 regionu,
     14. organizację imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę           itp.
     15. działalność w sferze bezpośredniej realizacji lub wspierania realizacji   
          zadań związanych z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i    
          wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną 
          zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia           i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i               ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży,           ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem           i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,     
          upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód   
          obywatelskich, oraz działania wspomagające rozwój demokracji, promocji i    
          organizacji wolontariatu, działalność charytatywna oraz wspomagająca rozwój 
          wspólnot i społeczności lokalnych;
     16. organizowanie lokalnych konkursów grantowych.

§ 10.
 1. Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach dopuszczonych prawem
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§ 11.
 1. Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swojej działalności Stowarzyszenie powołuje Biuro. Biuro jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia, która kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi oraz jego bieżącą działalnością.
 3. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji członka Zarządu z zatrudnieniem w Biurze Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może korzystać dla realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w ustawie, ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych oraz osoby prawne.

§ 13.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych;
§14.

Nabycie członkostwa zwyczajnego:
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do czuwania nad przestrzeganiem wskaźników reprezentatywności określonych w wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz politykach horyzontalnych Unii Europejskiej.
 4. 4. Nabycie i utrata członkostwa zwyczajnego następuje w drodze uchwały Zarządu.
 5. Od uchwały Zarządu w przedmiocie członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które wnosi się za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie członkostwa. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 6. Prawo złożenia odwołania, o którym mowa w ust. 5, przysługuje także podmiotom kandydującym do członkostwa w Stowarzyszeniu, gdyż Stowarzyszenie zakłada rozszerzanie składu swoich członków.

§15.

Nabycie członkostwa honorowego:
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje i pozbawia jej Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Uchwała w sprawie pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia jest podejmowana w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków bezwzględną większością głosów.
 4. Od uchwały w sprawie nadania lub pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, które wnosi się do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały w sprawie nadania lub pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, jest rozpatrywany przez Walne Zebranie Członków nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

§16.

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia
 1. 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
2) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał organów Stowarzyszenia i innych
przepisów prawa,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń ma rzecz Stowarzyszenia,
4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.

     2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia zobowiązani są propagować cele
         Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz
Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
3) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących
działalności Stowarzyszenia,
4) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia,
5) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o
charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
6) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
7) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
8) zasięgania informacji o działalności Stowarzyszenia i jego władz.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo do udziału w pracach organów
Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 18

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:
1. rezygnacji z członkostwa zgłoszonej Zarządowi na piśmie, przy czym ustanie
członkostwa następuje w dniu złożenia oświadczenia o rezygnacji wobec Zarządu ze
skutkiem na dzień uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
2. śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej ;
3. ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych;
4. pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
5. wykluczenia z szeregów członków Stowarzyszenia.
6. pozbawienia honorowego członkostwa w przypadku rażącego naruszenia przez
członka prawa lub postanowień Statutu.

§ 19.

Zarząd może wykluczyć członka z szeregów członków Stowarzyszenia w przypadku;
1. rażącego naruszania przez członka prawa, postanowień Statutu lub uchwał władz
Stowarzyszenia;
2. zalegania, pomimo pisemnego upomnienia, z zapłatą składek członkowskich
należnych za okres co najmniej 6 miesięcy.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 20.

1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Rada,
4) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Po upływie kadencji
Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej organy te pełnią swoją funkcję do czasu
wyboru organu na następną kadencję.
3. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz Radzie.
4. Członkowie Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w
stosunku do siebie w stosunku pokrewieństwa pierwszego stopnia. Zakazane jest
także, aby członkami w Radzie, Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej były osoby
pozostające ze sobą w związku małżeńskim.

§ 21.

1. Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Statucie.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Rady i
Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej
większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.
3. Wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i członków Komisji Rewizyjnej odbywa
się w głosowaniu tajnym z zastrzeżeniem przepisów poniższych.
4. Do Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani wyłącznie członkowie
zwyczajni Stowarzyszenia lub ich przedstawiciele.
5. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu Członków
jeden głos.

§ 22.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku i
regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący wybrany przez Walne Zebrania Członków.
5. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.

§ 23.

1. Walne Zebranie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, nie
później niż do 30 czerwca.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach Zarząd na swój wniosek lub na pisemny wniosek Rady, Komisji
Rewizyjnej lub 15 członków Stowarzyszenia.
3. Zarząd powiadamia o terminie Walnego Zebrania Członków, miejscu obrad i
propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami
poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem
rozpoczęcia obrad.
4. W Walnym Zebraniu Członków w pierwszym terminie winna uczestniczyć, co
najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, natomiast w drugim
terminie, wyznaczonym pół godziny po pierwszym terminie, zebranie odbywa się przy stanie minimum ¼ liczby członków uprawnionych do głosowania.
6. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie
Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie honorowi Stowarzyszenia oraz
zaproszeni przez Zarząd goście.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji
Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach
lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie,
5) udzielenie absolutorium Zarządowi,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
organizacji,
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu
jego majątku,
9) powoływanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia lub podmiotów kandydujących do Stowarzyszenia w
przypadkach przewidzianych w Statucie,
11) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
12) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
13) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady za udział w jej
posiedzeniach i zasad wypłaty tego wynagrodzenia;
14) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania Członków;
15) określanie górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez
zarząd, w tym w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek.

§ 24.

ZARZĄD

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem
działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5-9 członków, w tym Prezesa, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Zarząd wybiera ze swego grona dwóch Wiceprezesów, skarbnika i sekretarza na
swoim pierwszym posiedzeniu zwołanym niezwłocznie po wyborach.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności jeden z Wiceprezesów wskazany przez Prezesa.
5. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa
miesiące, zawiadamiając członków Zarządu na piśmie o miejscu i czasie zebrania, co
najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
6. Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany.
7. Szczegółowy tryb funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
8. Walne Zebranie Członków ma prawo odwołać w każdym czasie z ważnych powodów cały Zarząd lub poszczególnych jego członków. W kwestii odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków może wnioskować także Komisja Rewizyjna.
9. Utrata członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu przez członka Zarządu lub jego
przedstawiciela powoduje wygaśnięcie z tym dniem członkostwa tej osoby w Zarządzie.
10. Od uchwały w sprawie odwołania Zarządu lub jego członków przysługuje odwołanym członkom Zarządu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, które wnosi się do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej w terminie 
dni od dnia doręczenia uchwały w sprawie odwołania Zarządu lub jego członków.
Członek Zarządu, którego dotyczy procedura odwołania, może zrzec się na piśmie pod rygorem nieważności prawa złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
11. Wniosek, o którym mowa w ust. 10, jest rozpatrywany przez Walne Zebranie
Członków nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.
12. Niezwłocznie po wyczerpaniu procedury odwołania Zarządu lub jego członków, nie później niż w terminie 14 dni, Walne Zebranie Członków dokonuje powołania
nowego Zarządu lub nowych członków Zarządu, jeżeli pozostały skład Zarządu nie
jest zgodny z postanowieniami Statutu.
13. Zapis ust. 12 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w ust. 9.

§ 25.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków, w tym
przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia i ich realizacja,
2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4. wnioskowanie o wysokości składek członkowskich,
5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego,
7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków Stowarzyszenia i utraty
przez nich członkostwa, za wyjątkiem nadawania i pozbawiania godności członka
honorowego;
9. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
11. uchwalanie regulaminu działania Biura Stowarzyszenia;
12. powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych
pracowników tego Biura,
13. ustalanie wysokości i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
14. nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia,
15. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
16. powoływanie i nadzorowanie komisji tematycznych, stałych i doraźnych, które będą prowadzić prace nad przedstawionymi im przez Zarząd Stowarzyszenia zagadnień.

§26.

1. Dla ważności oświadczeń woli składanych przez Stowarzyszenie w zakresie praw i
obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
2. Dla ważności oświadczeń woli składanych przez Stowarzyszenie poza zakresem praw i obowiązków majątkowych wystarczające jest złożenie podpisu przez Prezesa
Zarządu lub jednego z Wiceprezesów.

§ 27.

KOMISJA REWIZYJNA

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być zatrudniony w Biurze Stowarzyszenia.
6. Walne Zebranie Członków ma prawo odwołać w każdym czasie z ważnych powodów całą Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków.
7. Utrata członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu przez członka Komisji Rewizyjnej lub jej przedstawiciela powoduje wygaśnięcie z tym dniem członkostwa tej osoby w Komisji Rewizyjnej.
8. Od uchwały w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej lub jej członków przysługuje
odwołanym członkom wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, które wnosi się do
Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały w sprawie odwołania. Członek Komisji Rewizyjnej, którego
dotyczy procedura odwołania, może zrzec się na piśmie pod rygorem nieważności
prawa złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, jest rozpatrywany przez Walne Zebranie
Członków nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.
10. Niezwłocznie po wyczerpaniu procedury odwołania Komisji Rewizyjnej lub jej
członków, nie później niż w terminie 14 dni, Walne Zebranie Członków dokonuje
powołania nowej Komisji Rewizyjnej lub nowych członków Komisji Rewizyjnej,
jeżeli pozostały skład Komisji Rewizyjnej nie jest zgodny z postanowieniami Statutu.
11. Zapis ust. 10 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w ust. 7.

§ 28.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1. przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowo -
gospodarczej Stowarzyszenia,
2. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności,
3. ocena pracy i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu,
4. egzekwowanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności,
5. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
6. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
7. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i
przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub
mogą spowodować nieprawidłowość w działaniu Stowarzyszenia.

§ 29.

Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany.
Szczegółowy tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 30.

RADA

1. Rada składa się z 15 osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia, do której wyłącznej właściwości
należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, które
mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie lokalnej strategii
rozwoju.
3. W skład Rady wchodzą:
1) przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami Stowarzyszenia;
2) co najmniej trzej przedstawiciele podmiotów sektora publicznego będący
członkami Stowarzyszenia;
3)co najmniej dwóch przedstawicieli podmiotów sektora społecznego będących
członkami Stowarzyszenia;
4) co najmniej dwóch przedstawicieli przedsiębiorców będących członkami
Stowarzyszenia,
5) z tym, że co najmniej 50 % składu Rady tworzą podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20
września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli
partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów
reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w
tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska
naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości
mężczyzn i kobiet lub ich przedstawiciele - wybierani i odwoływani przez
Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania zgodnie z
regulacją § 31 i 32.

1. Członek Rady nie może być zatrudniony w Biurze Stowarzyszenia na
podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego.
2. Kandydatów na członków Rady zgłasza grupa co najmniej trzech
członków Walnego Zebrania Członków.
3. Przed dokonaniem głosowania, kandydat na członka Rady dokonuje
autoprezentacji.

§ 31.

1. Powołanie członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady, odbywa się w
głosowaniu zwykłą większością głosów.
2. Kandydata na Przewodniczącego wyłaniają spośród siebie członkowie Rady.
3. Jeżeli Rada zgłosi tylko jednego kandydata na Przewodniczącego Rady, przeprowadza
się głosowanie jawne przez podniesienie ręki.
4. Jeżeli Rada zgłosi dwóch lub więcej kandydatów na Przewodniczącego Rady,
przeprowadza się wybory tajne przy pomocy kart do głosowania, na których
umieszcza się nazwiska zgłoszonych kandydatów. Podczas wyborów można oddać
głos tylko na jednego kandydata, oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata lub
nieoddanie głosu na żadnego z kandydatów jest głosem nieważnym.
Przewodniczącym Rady zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
5. Jeżeli tę samą największą liczbę głosów uzyskało dwóch lub więcej kandydatów,
zarządza się dodatkowe głosowanie. Przy dodatkowym głosowaniu na karcie do
głosowania umieszcza się tylko kandydatów, którzy w poprzednim głosowaniu
uzyskali tę samą największą liczbę głosów.
6. Zasady określone w ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady.
7. Wiceprzewodniczący Rady zastępuje Przewodniczącego Rady w razie jego
nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady.

§ 32.

1. Członek Rady może być odwołany przez Walne Zebranie Członków z następujących
powodów:
1) rezygnacji z pełnionej funkcji,
2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
3) odwołania z funkcji przedstawiciela do Stowarzyszenia (dotyczy osób, którym
podmiot będący członkiem Stowarzyszenia powierzył pełnienie takiej funkcji),
4) objęcia funkcji w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
5) zatrudnienia w Biurze Stowarzyszenia na podstawie jakiegokolwiek stosunku
prawnego;
6) złożenia nieprawdziwego oświadczenia o bezstronności w sytuacji gdy istniały
powody wyłączenia członka Rady od udziału w dokonywaniu wyboru
operacji;
7) stwierdzenia, że członek Rady pozostaje w stosunku pokrewieństwa
pierwszego stopnia z członkiem Zarządu lub członkiem Komisji Rewizyjnej,
8) uchylania się od uczestniczenia w pracach Rady,
9) uzasadnionych zarzutów o nierzetelną, stronniczą ocenę wniosków przy
dokonywaniu wyboru operacji.
2. Wniosek o odwołanie członka Rady, wraz z uzasadnieniem, może zgłosić na piśmie:
1) co najmniej 5 członków Stowarzyszenia,
2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,
3) Zarząd,
4) Komisja Rewizyjna.
3. Wniosek o odwołanie członka Rady jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu
Walnego Zebrania Członków zwołanym w celu rozpatrzenia wniosku nie później niż
w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
4. Decyzja w sprawie odwołania członka Rady jest podejmowana w drodze uchwały
bezwzględną większością głosów.
5. Od uchwały w sprawie odwołania członka Rady przysługuje wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy, które wnosi się do Walnego Zebrania Członków za
pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały w sprawie
odwołania członka Rady. Członek Rady, którego dotyczy procedura odwołania, może
zrzec się na piśmie pod rygorem nieważności prawa złożenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, jest rozpatrywany przez Walne Zebranie
Członków nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.
7. Niezwłocznie po wyczerpaniu procedury odwołania członka Rady, nie później niż w
terminie 14 dni, Walne Zebranie Członków dokonuje powołania nowych członków
Rady, jeżeli pozostały skład Rady nie jest zgodny z postanowieniami Statutu.

§ 33.

Członkowie Rady mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§ 34.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Szczegółowy tryb funkcjonowania Rady określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 35.

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet
uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia sporządza i podaje do publicznej wiadomości w sposób
umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty roczne
sprawozdania merytoryczne oraz finansowe, które podlegają rozpatrzeniu i
zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
3. Do finansowych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o
rachunkowości.
4. Do zakresu merytorycznych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez organizacje pożytku publicznego.

§ 36.

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności:
1) ruchomości i inne prawa majątkowe,
2) środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) z rocznych i dodatkowych składek członkowskich,
2) z darowizn,
3) z dotacji, grantów, subwencji itp.
4) ze spadków i zapisów
5) z dochodów z własnej działalności i z majątku Stowarzyszenia,
6) z odsetek bankowych,
7) z ofiarności publicznej,
8) z innych przewidzianych prawem źródeł, w tym kredytów i pożyczek.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
4. Środki wypracowane w związku z prowadzoną działalnością przeznaczane są
wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 37.

1. Wysokość, sposób oraz termin zapłaty składek członkowskich ustalane są przez Walne Zebranie Członków.
2. Roczną składkę członkowską przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów
działalności Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38.

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia odbywa się na podstawie uchwały
Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach prawem przewidzianych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

«Lipiec» «2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Powiat Drawski
Powiat Drawski
Powiat Szczecinecki
Powiat Szczecinecki
Czaplinek
Gmina Czaplinek
Drawsko Pomorskie
Gmina Drawsko Pomorskie
Kalisz Pomorski
Gmina Kalisz Pomorski
Ostrowice
Gmina Ostrowice
Wierzchowo
Gmina Wierzchowo
Gmina Szczecinek
Gmina Szczecinek
Barwice
Gmina Barwice
Złocieniec
Gmina Złocieniec
Borne Sulinowo
Gmina Borne Sulinowo
Grzmiąca
Gmina Grzmiąca
Drawno
Gmina Drawno

LGD Partnerstwo Drawy
LGD Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy

© 2011 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy", Wszelkie prawa zastrzeżone.