Rezerwaty przyrody w Drawskim Parku Krajobrazowym
 
Znajdujące się na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny obszary szczególnie cenne z przyrodniczego punktu widzenia zostały objęte ochroną rezerwatową.
 
Utworzono 7 rezerwatów przyrody:

Rezerwat Jezioro Czarnówek
 
Jezioro Czarnówek - o powierzchni 11,88 ha, utworzony został w 1974 roku. Położony jest w gminie Złocieniec. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie jeziora lobeliowego z roślinami reliktowymi. Jezioro Czarnówek jest zbiornikiem śródleśnym, położonym na dnie rozległej rynny fluwioglacjalnej przebiegającej z północy na południe. Maksymalna jego głębokość wynosi 9,5 m, głębokość średnia - 3 m. Woda jeziora charakteryzuje się dużą przezroczystością i jest bardzo kwaśna (pH 4,5). Zbiornik ten należy do grupy jezior oligotroficznych (skąpożywnych), ubogich w składniki pokarmowe, z dnem piaszczystym i brzegach pozbawionych szerokiej strefy szuwarów. Nazwa - jezioro lobeliowe - pochodzi od rośliny lobelii jeziornej, która wraz z poryblinem jeziornym, brzeżycą jednokwiatową, wywłócznikiem skrętoległym i sitem drobnym tworzy zespół roślinny charakterystyczny tylko dla tego typu jezior. W Jeziorze Czarnówek stwierdzono występowanie 8 zbiorowisk roślinnych. W litoralu jeziora dominuje zespół lobelii i poryblinu. Najlepiej wykształcony jest on wzdłuż wschodniego i północnego brzegu. Roślinność wynurzoną tworzą szuwary turzycy dzióbkowatej i manny mielec. Znacznie rzadziej spotykane są szuwary trzcinowy i pałki szerokolistnej oraz zbiorowiska z turzycą nitkowatą, ponikłem błotnym i sitem rozpierzchłym.
 
Rezerwat Morzysław Mały
 
Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały - o powierzchni 7,57 ha, utworzony został w 1965 roku. Położony jest w gminie Złocienec. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska węglanowego i przejściowego ze stanowiskami roślin reliktowych. W skład rezerwatu wchodzi jezioro o powierzchni 3,6 ha oraz przyległe do niego torfowisko. W rezerwacie stwierdzono występowanie 112 gatunków roślin naczyniowych, 48 gatunków mszaków i 4 gatunków porostów. Wyróżniono 19 zbiorowisk roślinnych wodnych i bagiennych. Najbardziej interesującym z nich jest mechowisko z turzycą strunową. Zbiorowiska roślin wodnych to zespoły: rdestnicy pływającej, grzybieni północnych oraz osoki aloesowatej z żabiściekiem pływającym. W rezerwacie dominują torfowiska mszysto-turzycowe i mszary: mechowisko z turzycą strunową, mechowisko z turzycą bagienną, mechowisko z turzycą pospolitą i mszar z turzycą dzióbkowatą. Jedynym zbiorowiskiem leśnym występującym na terenie rezerwatu jest bór bagienny. Osobliwością są rośliny reliktowe: gwiazdnica grubolistna, bażyna czarna, trzcinnik prosty i wełnianka delikatna oraz objęte ochroną gatunkową: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, grzybienie północne, storczyki: plamisty, krwisty i Traunsteinera.
 
Brunatna Gleba
 
- o powierzchni 1,1 ha, utworzony został w 1971 roku. Położony jest w gminie Czaplinek. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych typowo wykształconej leśnej gleby brunatnej wraz ze ściółką i runem. Ukształtowanie terenu rezerwatu oraz pokrywa geologiczna powstały w wyniku ostatniego zlodowacenia bałtyckiego oraz współczesnej erozyjnej i akumulacyjnej działalności wód. Rezerwat leży w zasięgu strefy moreny czołowej, w źródłowej partii rzeki Drawy. Gleba zalegająca w rezerwacie określona została jako brunatna kwaśna wytworzona z gliny lekkiej słabo spiaszczonej, średnio głębokiej pylastej na glinie średniej. Okrywa ją luźna warstwa silnie rozłożonej ściółki liściastej. Pod nią znajduje się szarobrunatny poziom darniowo-próchniczy luźno poprzerastany korzeniami roślin runa. Składa się on z gliny lekkiej silnie spiaszczonej pylastej. Poziom ten przechodzi łagodnie w nieco jaśniejszy poziom próchniczo-mineralny, składający się z gliny lekkiej słabo spiaszczonej. Przejście do poziomu brunatnienia jest łagodne. Poniżej poziomu brunatnienia zalega skała macierzysta, którą jest glina średnia. Gleba brunatna odpowiada siedlisku lasu świeżego. Teren rezerwatu porasta młody las bukowy z domieszką brzozy i świerka. W runie występuje: podkolan biały, zawilec gajowy, groszek wiosenny, gajowiec żółty, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier kosmaty, fiołek leśny oraz marzanka wonna.
 
Rezerwat Dolina Pięciu Jezior
 
Dolina Pięciu Jezior - o powierzchni 228,78 ha, utworzony został w 1987 roku. Położony w gminie Połczyn Zdrój. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie formy morfologicznej Pojezierza Drawskiego z bogatą szatą roślinną, kompleksów leśnych, zbiorników wodnych i torfowisk niskich z buczyną pomorską i licznymi stanowiskami roślin chronionych. Dolina Pięciu Jezior stanowi część tzw. Szwajcarii Połczyńskiej i jest jednym z najpiękniejszych zakątków województwa zachodniopomorskiego. Rezerwat obejmuje głęboką dolinę polodowcową o długości 4 km i szerokości 200-300m. Jej strome zbocza wznoszą się na wysokość od 30 do 55 m nad dno doliny i 180-200 m n.p.m. W obrębie doliny położonych jest pięć niewielkich jezior: Krzywe (Górne), Krąg (Okrągłe), Długie, Głębokie i Małe o łącznej powierzchni 46,52 ha. Brzegi jezior porasta roślinność bagienna oraz zajmują torfowiska niskie. Przez wszystkie jeziora doliny przepływa rzeka Drawa, której źródła leżą w rejonie Jeziora Krzywego. Na terenie rezerwatu Drawa jest niewielkim ciekiem o szerokości nie przekraczającej 4 m. Istotnym elementem krajobrazowym w rezerwacie jest wstęga drogi wojewódzkiej Czaplinek - Połczyn Zdrój, wijąca się wzdłuż doliny licznymi serpentynami. Szata roślinna rezerwatu liczy ponad 300 gatunków roślin naczyniowych. Na szczególną uwagę zasługują gatunki objęte ochroną prawną: orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk błotny, bluszcz pospolity, listera jajowata, grążel żółty, grzybienie białe, storczyk szerokolistny, podkolan biały, marzanka wonna, konwalia majowa i kocanki piaskowe. Większość powierzchni leśnej rezerwatu zajmuje kwaśna buczyna niżowa. W drzewostanie dominuje buk pospolity, któremu towarzyszą domieszki dębu szypułkowego i bezszypułkowego, grabu pospolitego, sosny zwyczajnej, świerka pospolitego, brzozy brodawkowatej i modrzewia europejskiego. Spotyka się okazy buka i dębu, których wiek przekracza 150 lat.
 
Rezerwat Jezioro Prosino
 
- o powierzchni 81 ha, utworzony został w 1988 roku. Położony jest w gminie Czaplinek. Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie miejsc bytowania i lęgów rzadko występujących gatunków ptaków wodnych i błotnych. Rezerwat obejmuje jezioro wraz z okalającymi je szuwarami i fragmentami zarośli. Przez zbiornik przepływa rzeka Drawa. Maksymalna jego głębokość wynosi 1,8 m, długość ok. 1300 m, największa szerokość 700 m, długość linii brzegowej 3800 m. Szerokość pasa szuwarów otaczających jezioro przekracza często 50 m. Z powodu niewielkiej głębokości i dużego stopnia eutrofizacji jezioro jest bogatym żerowiskiem dla ptactwa wodnego. W sezonie lęgowym wśród roślinności brzegowej jeziora i w jego najbliższym sąsiedztwie możemy spotkać 26 gatunków ptaków. Są to: perkozek, perkoz dwuczuby, bąk, łabędź niemy, krzyżówka, krakwa, cyranka, płaskonos, głowienka, błotniak stawowy, wodnik, łyska, czajka, kszyk, śmieszka, zimorodek, pliszka żółta, brzęczka, rokitniczka, łozówka, trzcinniczek, trzciniak, kwiczoł, czarnogłówka, remiz i potrzos. Rezerwat jest terenem polowań bielików, kań rudych i rybołowa. Jezioro Prosino jest ważnym miejscem zgrupowań ptaków wodnych na Pojezierzu Drawskim w czasie migracji wiosennych i jesiennych. W tych okresach koncentracje łysek, krzyżówek i czernic osiągają często liczebność ponad 1500 osobników.
 
Rezerwat Zielone Bagna
 
Zielone Bagna - o powierzchni 55,38 ha, utworzony został w 1996 roku. Położony jest w gminie Ostrowice. Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych unikatowych zbiorowisk roślinności torfowiskowej i bagiennej. Główną część rezerwatu stanowi torfowisko wysokie o powierzchni ponad 44 ha, ze śladami intensywnej eksploatacji torfu. Na torfowisku brak wyraźnie wykształconego drzewostanu. Porośnięte jest ono głównie zaroślami brzozowymi i wierzbowymi z domieszką sosny, osiki i olszy czarnej. W rezerwacie stwierdzono występowanie prawie 200 gatunków roślin naczyniowych. Dominują gatunki roślin torfowisk, terenów bagiennych i wilgotnych. Obok gatunków pospolitych lub często spotykanych na Pomorzu, stwierdzono tutaj wiele gatunków rzadkich i bardzo rzadkich w Polsce, jak np.: wierzba borówkolistna, widłak torfowy, żurawina drobnolistkowa i modrzewnica zwyczajna. Na terenie rezerwatu występuje 8 gatunków roślin podlegających ochronie gatunkowej. Są to: widłak torfowy, widłak jałowcowaty, trzy gatunki krajowych rosiczek (długolistna, pośrednia i okrągłolistna), kruszyna pospolita, bagno zwyczajne i kalina koralowa. Rezerwat wyróżnia niezwykle bogata flora mchów. Występują tu 72 gatunki mchów, w tym aż 15 gatunków torfowców. Duży jest udział gatunków rzadkich, górskich i północnych. Na szczególne podkreślenie zasługują należące do bogatej w gatunki rodziny torfowców: Sphagnum fallax, Sphagnum riparium, i przedstawiciel flory górskiej Sphagnum girgensohnii. Torfianki zasiedla masowo tu występujący skorpionowiec brunatny. Dodatkowym walorem flory rezerwatu jest jej naturalny charakter, gdyż poza świerkiem i czereśnią nie spotyka się na jego obszarze gatunków obcych, wprowadzonych przez człowieka.
 
Torfowisko Toporzyk
 
- o powierzchni 43,07 ha, utworzony został w 1996 roku. Położony jest on na terenie otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego w gminie Połczyn Zdrój. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie zbiorowisk torfowiskowych i mszarnych z udziałem rzadkich gatunków mchów charakterystycznych dla obszarów górskich. Rezerwat obejmuje teren leśny wyodrębniony naturalnymi granicami. W drzewostanie dominuje sosna z domieszką świerka, osiki, brzozy, dębu i klonu. Większą część rezerwatu zajmuje las mieszany świeży. Pozostałe zbiorowiska leśne to lasy i bory bagienne oraz ols. Prawie 6 ha rezerwatu zajmuje torfowisko wysokie. W znacznej części zostało ono wyeksploatowane. Na groblach między dołami potorfowymi rozwinął się bór bagienny. W dołach potorfowych utworzyły się zespoły przygiełki białej, turzycy nitkowatej, mszar z wełnianką wąskolistną, szuwar pałkowy i bardzo rzadki mszarnik z wrzoścem bagiennym. Osobliwością rezerwatu jest występowanie wszystkich trzech krajowych gatunków owadożernych rosiczek: okrągłolistnej, pośredniej i długolistnej. Szczególnie interesująca i bogata jest flora mchów. Występuje tu 66 gatunków mchów, w tym 14 gatunków torfowców. Rzadkim na Pojezierzu Drawskim torfowcem jest licznie występujący w rezerwacie, wapieniolubny Sphagnum teres. Ponadto na uwagę zasługują gatunki górskie: Dicranum fuscesces, Racomitrium heterostichum, Drepanocladus uncinatus i Brachythecium reflexum.

«Sierpień» «2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Powiat Drawski
Powiat Drawski
Powiat Szczecinecki
Powiat Szczecinecki
Czaplinek
Gmina Czaplinek
Drawsko Pomorskie
Gmina Drawsko Pomorskie
Kalisz Pomorski
Gmina Kalisz Pomorski
Ostrowice
Gmina Ostrowice
Wierzchowo
Gmina Wierzchowo
Gmina Szczecinek
Gmina Szczecinek
Barwice
Gmina Barwice
Złocieniec
Gmina Złocieniec
Borne Sulinowo
Gmina Borne Sulinowo
Grzmiąca
Gmina Grzmiąca
Drawno
Gmina Drawno

LGD Partnerstwo Drawy
LGD Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy
LGR Partnerstwo Drawy

© 2011 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy", Wszelkie prawa zastrzeżone.